Konkurs


Konkurs

Kochani zapraszamy do udziału w naszym konkursie.
Do zgarnięcia 8 biletów na koncert Zakopower & Sylwia Grzeszczak. Bilety rozlosowane będą do 4 dwuosobowych par.
Wystarczy uzupełnić paragon z Zajazdu Antresola swoimi danymi:
Imię Nazwisko
Nr.tel.:
Adres email
I wrzucić go do urny konkursowej.
Konkurs od 17.07.2017 do 13:08.2017 godz 15. 

Regulamin konkursu

1. Postanowienia Ogólne
1.1.Regulamin określa warunki konkursu “Wygraj bilety na XV koncert charytatywny “Zakopower & Sylwia Grzeszczak”” dalej zwanego „Konkursem”.
1.2 Organizatorem Konkursu jest “Zajazd Antresola w Snochowicach”, (zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu “Organizatorem”).
1.3 Konkurs jest organizowany przez Organizatora na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
1.4 Niniejszy regulamin stanowi podstawę prowadzenia Konkursu i określa jego warunki oraz prawa i obowiązki jego uczestników.

1.5 Konkurs realizowany jest w terminie od dnia 17 lipca do godziny 15.00 dn.13 sierpnia, rozstrzygnięcie i podanie wyników nastąpi 13 sierpnia 2017r.godzina 15:30.
1.6 Każdy uczestnik poprzez zgłoszenie się do Konkursu wyraża zgodę na publiczne ujawnienie, w tym zamieszczenie na stronie www.zajazdantresola.pl/konkurs jego imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania podczas Konkursu, jego promocji i ogłaszania wyników.
1.7 Adres e-mail Organizatora, pod którym można uzyskać informacje na temat organizacji Konkursu: biuro@zajazdantresola.pl

2. Nagrody dla zwycięzcy Konkursu
2.1. Nagrodami w Konkursie są 4 podwójne wejściówki (8 biletów) na XV Charytatywny Koncert Zakopower & Sylwia Grzeszczak dnia 02.09.2017 r. , który odbędzie się na Kieleckiej Kadzielni od godz 19:00
2.2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Zajazd Antresola
2.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania i/lub podanego przez uczestnika Konkursu adresu lub zmianę innych danych – uniemożliwiającą kontakt z uczestnikiem lub odebranie którejkolwiek nagrody.
2.4. Organizator wyklucza możliwość zamiany wygranej nagrody na jej ekwiwalent odpowiednio pieniężny lub rzeczowy.
2.9 Nagrody będą do odebrania po ogłoszeniu wyników w Zajeździe Antresola w Snochowicach.

3. Zasady konkursu
3.1. Zgłoszenie do Konkursu następuje przez wypełnienie odwrotu paragonu oraz przekazanie go do urny konkursowej z następującymi danymi:
– nazwisko i imię,
– nr. telefonu,
– adres email
3.2. Komisja konkursowa skontaktuje się ze zwycięzcami Konkursu drogą mailową lub telefonicznie.
3.3. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa komisja konkursowa w składzie:
Przewodniczący: Robert Łuczak
Członek komisji: Paweł Zieliński
Sekretarz komisji: Agnieszka Bednarczyk
Komisja konkursowa dokonuje losowania 4 (czterech) paragonów.
3.4. Zgłoszenia do Konkursu jedna osoba może dokonać nie więcej niż jeden raz.
3.5. Werdykt Jury jest werdyktem ostatecznym w zakresie wyłonienia zwycięzców Konkursu.

4. Zasady uczestnictwa w konkursie
4.1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i stali współpracownicy, Zajazdu Antresola w Snochowicach.
4.2. Zakaz uczestnictwa w Konkursie dotyczy również członków najbliższej rodziny podmiotów wymienionych w pkt. 4.1. do drugiego stopnia pokrewieństwa włącznie.
4.3. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie.
4.4. Uczestnikiem Konkursu jest osoba, która spełniła wszystkie warunki określone w niniejszym regulaminie.
4.5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.
4.6. Przez przystąpienie do Konkursu uczestnik potwierdza, że akceptuje w całości regulamin i zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. W przypadku naruszenia którejkolwiek z określonych w niniejszym regulaminie zasad lub niespełnienia któregokolwiek z przewidzianych w nim warunków uczestnik traci prawo do dalszego udziału w Konkursie oraz prawo do nagrody lub nagród.

5. Postanowienia końcowe
5.1 Pełna treść regulaminu udostępniona będzie do wglądu w siedzibie Organizatora w Zajeździe Antresola w Snochowicach oraz na stronie internetowej www.zajazdantresola.pl/konkurs
5.2 Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne, z których korzystać będą uczestnicy Konkursu.
5.3 Organizator ma prawo do zmiany regulaminu w każdym momencie trwania konkursu.
5.4 Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane przez niego i firmy z nim współpracujące przy organizacji oraz przeprowadzeniu Konkursu w celu: (i) przeprowadzenia konkursu, (ii) wyłonienia zwycięzcy, (iii) wydania nagród, (iv) wysyłania e-mailem lub/i smsem informacji związanych z Konkursem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Każdy uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 z 1997 r, poz .883 z późn. zm.).